Jovis die 28 mensis Septembris 2023

ACROAMATA LATINA

Hic praebentur acroamata (vulgo: podcasts) varia quae in rete inveniri possunt. Certe opiniones hic expressae externae sunt Ephemeridi.

NUNTII LATINI VASINTONIENSES
diē septimō mēnsis Aprīlis

07 Apr 2023, 22h16

Trump reus factus;
Saudī dē pāce in Iemēn agunt;
Bolsonārus redux;
Africa Merīdiōnālis sine vī ēlectricā;
Gallia ardet;
Hāītiānus interdictus.

Nuntius, qui inscribitur diē septimō mēnsis Aprīlis, primum apparuit ad Nuntii Latini.


Trump reus factus

Donaldus Trump, quī quadrāgēsimus et quīntus praeses fuit Americānus, etiam secundus omnium praesidum in iūs vocātur.  Accūsātur enim tabulārum falsārum, quod minus dēlictum accūsātor pūblicus dīcit in māius vertendum, cum dē minōribus dēlictīs agere nōn liceat post quinque annōs.  Fertur autem Trump annō bis millēsimō septimō decimō falsīs causīs datīs pecūniam suam et prīvātam duābus fēminīs dedisse.  Ante Trump, sōlus Ulixēs Grant in iūs vocātus est, ut quī, cum praeses ipse esset, celerior quam licēret raedā vectus esset.  Andrēas Manuēl Lopēsius Operātor, praeses Mexicānōrum, accūsātiōnem dēnuntiāvit ut machinātiōnem factiōsam, quā inimīcī Donaldī Trump vellent obstāre, nē ipse dēnuō praesēs fīeret.

Saudī dē pāce in Iemēn agunt

Lēgātī Saudiānī in Iemēn iter facient quī cum Houthiānīs dē pāce agant.  Iemēnītae ferē decem annōs bellum intestīnum gerunt, cūius factiōnēs pugnant vice Saudiānōrum et Persārum, quī arma suīs suppeditābant.  Sērēs tamen nuper pācem inter Saudiānōs et Persās prōmōvērunt, unde consequitur ut factiōnēs Iemēnītārum etiam pacem compositūrae esse videāntur.

Bolsonārus redux

Post exilium trium mēnsium Jair Bolsonārus, ōlim praeses Brasiliānus, in suam patriam regressus est.  Ā magistrātibus etiam vocātus est, quī testimōnium dīceret dē pretiōsīs gemmīs, sibi ā Saudiānīs principibus dōnō datīs, in quās nullum portōrium erat solūtum.  Quid magistrātibus respondisset Bolsonārus, nōn dīvulgātum est.  Antequam regressus est, custōdēs pūblicī et mīlitēs ad sedēs magistrātuum adductī erant, nē respūblica tumultū ēverterētur: nam Brasilia dīvīsa est inter fautōrēs Bolsonārī, pristinī praesidis, et Lulae dē Silvā, quī nunc praesēs est.

Africa Merīdiōnālis sine vī ēlectricā

Declārātiō instantis perīculī, quam Cȳrillus Ramaphōsa mēnse Februāriō propter vim ēlectricam dēficientem induxerat, subitō abrōgāta est.  Mēnse enim Februāriō vis ēlectrica dēnās hōrās singulīs diēbus intermissa est, nunc vērō cottidiē sēnīs; nec putātur vis ēlectrica sine intermissiōne suppeditātum īrī ante annum.  Eskom, societas pūblica quae vim ēlectricam generat et inter cīvēs distribuit, fertur peculātiōne et furtū impedīta esse, nē suō mūnere fungātur.  Andrēas dē Ruyter, quī Eskom praefuerat, culpāverat Ramaphōsam et factiōnem ēius, ut quī pecūniā corruptī essent; magistrātūs vērō negant sē corruptōs esse.  Annō proximō comitia habēbuntur per Africam Merīdiōnālem, et Ramaphōsa confidentiam populī perdidisse fertur, nec minimē propter vim ēlectricam cottidiē intermissam.

Gallia ardet

Gallī pergunt reclāmāre in Emmanuēl Macrōn, ut quī sine assēnsū senātūs lēgēs mūtāre velit quō diūtius Gallī labōrent antequam liceat rūde dōnārī atque ut pēnsiō rūde dōnātīs nōn ē pūblicō fiscō solvātur sed societātibus prīvātīs administrētur.  Diē Iōvis reclāmātōrēs sēdem breviter invāsērunt prīvātae societātis Blackrock dictae, quae pēnsiōnēs administrat et magnum lucrum nōvīs dē lēgibus sibi faciet.

Hāītiānus interdictus 

Antōnius Blinken, Americānōrum praefectus rēbus externīs, commercium commeātumque interdīxit Gariō Bodeau, ōlim prīncipī īnferiōris camerae senātūs Hāītiānōrum, ut quī corruptiōne maculātus esset.  Americānī Canadēnsēsque coepērunt interdictiōne pūnīre magnātēs magistrātūsque Hāītiānōs.  Hāītia, nullīs comitiīs nuper habitīs, adhūc nullum habet senātum nec magistrātūs lēgitimōs.

Nuntius, qui inscribitur diē septimō mēnsis Aprīlis, primum apparuit ad Nuntii Latini.


diē sextō decimō mēnsis Februāriī

17 Feb 2023, 02h21

Americānī rēs sibi ignōtās dīsiciunt;
Nicaraguēnsēs līberātī;
Moldāva ministra prīmāria magistrātū sē abdicat;
Dē Turciā et Sȳriā;
Novus praefectus Al-Caedae;
Albertus Bacharach diem obiit.

Nuntius, qui inscribitur diē sextō decimō mēnsis Februāriī, primum apparuit ad Nuntii Latini.


Americānī rēs sibi ignōtās dīsiciunt

Diē Veneris suprā arcticōs fīnēs Alascae cīvitātis ignōtum aliquid ad altitūdinem quadrāginta mīlium pedum volāns missilī Americānō est dīruptum.  Quodcumque fuit, secundum mīlitēs āeriōs, cylindrus vidēbātur esse formā, colōre argenteō, magnitūdine autoraedae, nec quō per āerem pellerētur habēre neque hominem continēre.  Nec magnus follis fuit talis, qualī Sinēnsēs speculandī causā fīnēs Americānōs nūper violāverant.  At, quidquid id fuerat, armīs Americānīs est bene displōsum.

Diē Saturnī Canadēnsēs in caelō super suīs regiōnibus boreālibus alium cylindrum sēnsērunt, itaque rogāvērunt ut Americānī āeriōs mīlitēs mitterent quī cylindrum ignōtum dīsicerent, quod est factum.  Deinde die Sōlis prope Lacum Hūrōnum inter Canadam et Americam situm rēs ignōta tertia, seu post speculātōrium follem Sīnēnsium quarta, est missilī disiecta.  Omnīnō ignōtum est, quae fuerint, unde vēnerint, quid ēgerint, quem ad fīnem missa sint; sed hoc ūnum constat: illa posse missilibus dīrumpī.

Nicaraguēnsēs līberātī

Iōsēphus Daniēl Ortēga, tyrannus Nicaraguēnsium et assecla Marxiī Leninīque, ad ducentōs sibi oppositōs et in vincula pūblica ductōs in Americam dēportāvit.  Quōrum ūnus est cīvis Americānus, aliī vērō Nicaraguēnsēs; sed, cum Ortēga referātur velle eōs, contrā foedera diū rāta et lēgēs Nicaraguēnsēs, cīvitāte prīvārī, rēspūblica Hispānōrum cīvitātem eīs praebet nē cīvēs nullīus gentis fīant.  Annō autem bis millēsimō vīcēsimō prīmō Ortēga rīvālēs, quippe quī etiam summum magistrātum peterent, inter ipsa comitia in vincula dūxit, nē ipse suffrāgiīs populāribus dēvincerētur, quārē comitia ipsa plērīsque irrita vidēbantur.  Praeter aemulōs rīvālēsque, dētinēbantur aliī ut quī lībertātem populī prōmōvissent.  Rolāndus igitur Alvārēs, episcopus Matagālpae, recūsāverat nē in exilium profugeret, itaque laesae māiestātis damnātus est quī sex et vīgintī annōs pūblicīs vinculīs tenērētur et cīvitāte prīvārētur.

Moldāva ministra prīmāria magistrātū sē abdicat

Nātālia Gavrilīţa, ministra prīmāria Moldāvōrum, quae modo duodēvīgintī mēnsēs summum honōrem obtinuit, diē Veneris magistrātū sē abdīcāvit, cum bellum, quod Russī in Ūcrāīnam gerunt, sēcūritātem et stabilitātem Moldāvōrum reī pūblicae multīsmodīs turbāvisset.  Nam petroleō, quod Russī suppetiāre solēbant, dēminūtō, pretia omnium mercium magnōpere aucta erant, unde cīvēs etiam in magistrātūs reclāmābant; et magna cōpia profugōrum Ūcrāīnēsium, quī in Moldāviam sē contulerant, difficultātēs dēnuō auxerat.  Eōdem diē, paulō antequam Gavrilīţa abdīcāvit, missile Russicum in Ūcrāīnam iactum fīnēs Moldāviae violāverat: itaque arma aliēna terram transgrediuntur, ut bellum propius appropinquāre videātur.  Diē porrō Veneris speculātōrēs Moldāvī nuntiāverant sē cognōvisse opera clandestīna suscepta esse, quibus rēspūblica subverterētur.  Māia igitur Sandū, praesēs Moldāva quae abdicātiōnem Gavrilīţae rīte accēpit, nōmen Dorinī Recean, consiliāriī secūritātī praefectī prōposuit, quī in locum Gavrilīţae succēderet.

Dē Turciā et Sȳriā

Post hebdomadem numerus, quī terrā bis mōtā tam in Turciā quam in Sȳriā periērunt, māior habētur quam quadrāgintā mīlia hominum, sed ē ruīnīs vōcēs oppressōrum adhūc audiuntur.  Centum et quīnquāgintā mīlia hominum tabernāculīs teguntur.  Turcae coepērunt in iūs vocāre architectōs opificēsque quī aedificia lābilia prō tūtīs venditābant.  

Antōnius porrō Guttērēs, praesēs Gentium Ūnītārum, poscit ex omnibus gentibus auxilium pecūniārium, quō miseriae Turcārum Sȳrōrumque subleventur.

Novus praefectus Al-Caedae

Saīf al-Adel, ōlim mīlēs Aegyptiacus, quī et partem ēgit in impetū quī saeculō vīcēsimō exeunte factus est in sedēs legātiōnis Americānae tam in Tanzanīā quam in Keniā sītās, secundum Coetum Ūnītārum Gentium praepositus est Al-Caedae gregī nōtissimō latrōnum.  Ille nunc putātur inter Persās versārī, quamquam Persia ad Mahometanōrum factiōnem Siiticam, Al-Caeda vērō ad Sunniticam spectat.  Americānī prōmittunt prō praemiō centiēns centēna mīlia dollārōrum eī, quīcumque al-Adel in dīciōnem Americānōrum reddiderit.

Albertus Bacharach diem obiit

Albertus Lībertus Bacharach, Americānus quī mediō saeculō vīcēsimō multa et mīra carmina composuerat, diem obiit.  Quī ter palmam Acadēmiae, sexiēs palmam Grammaticam, et palmam Imāginis Orthicī Instrūmentī tulerat; septuāginta porro et tria carmina, quae ille panxerat, inter optima Americāna numerantur, inter quae nōtissima sunt Plūviae pergunt in caput meum cadere, et Quod nunc necesse est mundō (quod cecinit Iacobula DeShannon), et Precātiunculam precor (quod cecinit tam Arētha Franklin quam Diōnē Warwick).  Quibus in carminibus prōgredī solēbant chordae aliter, atque audītor exspectābat, et instrūmenta īnsolita audiēbantur.  Vīxit annōs nōnāginta et quattuor.

Nuntius, qui inscribitur diē sextō decimō mēnsis Februāriī, primum apparuit ad Nuntii Latini.


diē nōnō mēnsis Februāriī

10 Feb 2023, 01h43

Turcae Sȳrīque quassātī;
Commercium cum Vagneriānīs interdictum;
Corruptī Ūcrāīnēnsēs dīmissī;
Dē Turcīs et Suētīs;
Iāpōnēs fāmīliīs succurrent;
Dē rē Haītiēnsī;
Φρειδερίκος ὁ Μαρμότα τέθνηκε.

Nuntius, qui inscribitur diē nōnō mēnsis Februāriī, primum apparuit ad Nuntii Latini.


Turcae Sȳrīque quassātī

Terrā sub Turcīs Sȳrīsque mōtā, ad vīgintī mīlia hominum interfecta esse feruntur.  Plūrima aedificia corruērunt, ut quae nōn ad normās lēgēsque sed secundum avārōrum libīdinem aedificandī et per corruptōrum magistrātuum licentiam essent exstructa.  Numerārī nōn possunt superstitēs, quī nunc prīvātī domīs hiemālī frigore afficiuntur, neque illīs satis celeriter possunt magistrātūs aquam, cibum, lōdicēs suppeditāre.  Quibusdam in oppidīs etiam sub ruīnīs obrūtī sunt vigilēs ipsī: unde quī solēbant aliōs servāre, nunc sēmet ipsōs servāre nōn possunt.  Magnam clādem utraque gēns passa est, quae in rēs oeconomicās magnum damnum diū īnferet; quae clādēs esse pessima hūius saeculī fertur.

Commercium cum Vagneriānīs interdictum

Americānī magistrātūs nūntiāvērunt gregem Vagneriānum, quō nōmine Russōrum mīlitēs mercēnāriī vocantur, esse crīminōsōs latrōnēs quī fīnēs gentium transgrederentur ad scelera patranda.  Sancītur porrō nē quis commercium cum illīs habeat nēve cum aliīs gregī sociātīs.  Dux latrōnum, Eugenius Prigozhin, Vladimīrī Pūtinī amīcus, quī et Pūtinī archimagīrus vocitātur, iam anteā sanctiōne erat interdictus.  Vagneriānī feruntur ad quinquāginta mīlia latrōnum habēre in Ūcrāīnā, quōrum decem mīlia sint latrōnēs voluntāriī, quadrāginta autem mīlia sint hominēs ā iūdicibus damnātī inque vincula ductī quī prō prōmissā lībertāte pugnent.  Vagneriānī porrō tam in Ūcrāīnā quam in variīs Africae terrīs iūs cum bellī tum gentium violāvisse et iniūriam cīvibus intulisse referuntur.

Corruptī Ūcrāīnēnsēs dīmissī

Quīnque praefectī prōvinciārum et quattuor vice-ministrī et duō magistrātūs Ūcrāīnēnsēs dīmissī sunt, cum regimen cōnārētur corruptiōnem rādīcitūs extirpāre.  Nam sociī amīcīque, quī immēnsā pecūniae armōrumque largītiōne volunt Ūcrāīnōrum lībertātem contrā Russōs dēfendere, verēbantur nē illa dōna in mānūs avārōrum dēvenīrent.  Magistrātūs vērō instrūmenta ad vim ēlectricam generandam et alimenta mīlitum pretiīs longē auctīs prō prīvātīs dōnīs ēmisse videntur, dum cīvēs vī ēlectricā carēbant et mīlitēs prō cīvium lībertāte pugnābant.  Itaque prō bonō commūnī prīvāta avāritia est cohibenda.

Dē Turcīs et Suētīs

Mevlȳtus Çavuşoğlu, Turcārum minister rēbus externīs, dīxit irriutm esse cum Suētīs Finnīsque colloquī dē illīs gentibus in Societātem Atlanticam ascīscendīs.  Nam Holmiae ante sedem Turcārum lēgātiōnis cīvis Suētus in rē pūblicā versātus et fautor extrēmārum partium dexterārum Corānum, sacrās Mahōmetānōrum scriptūrās, modo combusserat, et aliī reclāmātōrēs hebdomade priōre effigiem praesidis Turcārum dē lampade tamquam patibulō suspenderant.  Licet enim in Suētiā sīc exercēre lībertātem dicendī, quamvīs gravem offēnsiōnem praebeat Turcīs.  Turcae porrō iam nōluerant Suētōs in Societātem Atlanticam admittere, cum Suētī Curdōs latrōnēs tegerent, quī terrōrem in populum Turcicum incutere solērent.  Suētī autem et Finnī cupiunt in Societātem ascīscī, cum timeant nē ā Russīs oppugnentur, sed nōn sine cōnsēnsū omnium sociōrum, inter quōs numerantur Turcae, rīte et iūre admittī possunt.

Iāpōnēs fāmīliīs succurrent

Fūmiō Kīshida, minister prīmārius Iāpōnum, nuntiāvit sē prōvīsūrum, ut plūrēs līberī Iāpōnibus nascerentur, cum aut tunc aut numquam agendum sibi vidērētur.  Annō enim priōre pauciōra quam octingenta mīlia Iāpōnum nāta erant, et oportēbit plūrēs Iāpōnēs nāscī quī senescentēs cīvēs alant et cīvitātem rōborent.  Itaque Kīshida pecūniam auxiliō familiīs ferendō ērogandam duplicābit et novum ministerium ad famīliās līberōsque prōmovendōs constituet.  Pretiōsius enim est in Iāpōniā līberōs gignere ēducāreque quam in omnibus aliīs gentibus extrā Sīnās et Corēam Merīdiōnālem.

Dē rē Haītiēnsī

In Portū Principis Haītiānōrum custōdēs pūblicī viās interclūsērunt et aeroportum invasērunt et domum Ariēlis Henrīcī, tyrannī quī nē in suā quidem domō pollēre vidētur, oppugnābant ut reclāmārent in latrōnēs, qui vim in custōdēs pūblicōs inferrent.  Quīnī enim custōdēs pūblicī singulīs mēnsibus ā latrōnibus interficiuntur, propter quās clādēs Ariēl Henrīcus, ut quī Haītiam in barbariem descendere sīverit, culpātur.  

Nūper porrō quattuor hominēs, quōrum trēs tam Haītiēnsēs quam Americānī sunt, quartus vērō Colombiānus latrō mercennārius, coram iūdicibus Miāmiēnsibus in Flōridā cīvitāte reī factī sunt cōniūrātiōnis.  Nam dīcuntur coniūrātī esse quī Iuvenālem Moȳsen, praesidem Haītiānōrum, occīderent.  Trēs aliī, inter quōs numerātur Iōhannes Iōēl Iōsēphus, ōlim senātor Haītiānus, ūnā cum illīs ūnam causam dīcent.  Omnēs, quī in variīs terrīs ut Panamā et Rēpūblicā Dominicānā et Iamaicā comprehēnsī erant, in diciōnem Americānōrum redditī sunt, cum nullus lēgitimus magistrātus in Haītiā vidērētur superesse, quī iūs dīceret.

Φρειδερίκος ὁ Μαρμότα τέθνηκε

Φρειδερίκος ὁ Μαρμότα Καναδικός, ὃς καὶ Φρειδερίκος ὁ Μικρὸς ἐκαλεῖτο, ὁ τοῦ Μεγάλου Φρειδερίκου ὑίος, πολλῶν μενόντων μαθεῖν, πότερον τὸ ζῷον ἐγρηγορὸς τὴν ἑαυτοῦ σκιὰν ἴδοι, εὑρέθη τεθνηκώς.  «μαρμότα» γάρ ἐστι ζῷον μικρὸν καὶ Ἀμερικανικόν, ὃ ὑπὸ γῆς χειμάζει, καὶ νομίζεται τῇ δευτέρᾳ τοῦ Φεβρουαρίου ἐγρηγορέναι καὶ οἴκοθεν ἐξιόν τῷ σκιὰν ἑαυτοῦ ὁρᾶν προσημαίνειν, κατὰ τερατοσκόπους γε, εἴτε ἔαρ ταχὺ εἴτε βραδέως πρὸς Καναδὰν ἐπάνεισιν.  Φρειδερίκου δὲ οὐκ ἐγρηγορότος ἀλλὰ τεθνηκότος, ἐν ἀμφιβόλῳ ἐστὶ, πότερον ἔαρ ἔπεισίν ποτε πρὸς Καναδὰν. 

Nuntius, qui inscribitur diē nōnō mēnsis Februāriī, primum apparuit ad Nuntii Latini.


diē vīcēsimō mēnsis Iānuāriī

20 Jan 2023, 23h59

Numerus Sīnēnsium decrescit;
Gallia clausa;
Novus minister rēbus bellicīs praeficitur in Germānia;
Hyacintha Arden mūnus dēpositūra;
Nguyen Xuan Phuc magistrātū ābit;
Līsa Marīa Presleia obiit;
Τῖτος Βολιουιαῖος ἀφανῆς.

Nuntius, qui inscribitur diē vīcēsimō mēnsis Iānuāriī, primum apparuit ad Nuntii Latini.


Numerus Sīnēnsium decrescit

Numerus cīvium Sīnēnsium fertur dēcrescere, cum pauciōrēs onus līberōs procreāndī in diēs sucipere velle videantur.  Quō factō vērīsimile est numerum Indōrum māiōrem nunc esse numerō Sinēnsium.  Maxima igitur omnium gentium nunc vidētur esse India. Numerō cīvium decrescente cīvibusque senescentibus dubitandum est an possint Sinēnsēs iuvenēs tam celeriter dītescere quam māiōres.

Gallia clausa

Per tōtam Galliam diē Iōvis opificēs omnium generum sua fabrīlia dēposuērunt, ut in Emmanuēl Macron reclāmārent.  Nam summus magistrātus aetātem, quā liceat opificibus rude dōnatīs pūblicō impēnsō alī, augēre cōnātur, nē fiscum opificibus aetāte prōvectīs alendīs dīcātum exhauriātur.  Gallī enim sexāgintā et duōs annōs nātī stīpendia pūblica accipiunt, quamquam in aliīs gentibus Eurōpaeīs senēs aluntur post annum sexāgēsimum quartum.  Ipsō diē Iōvis Emmanuēl Macron in Hispāniā fuit.

Novus minister rēbus bellicīs praeficitur in Germāniā

Postquam Christīna Lambrecht, quae rēbus mīlitāribus Germānōrum praefecta erat, diē Lūnae magistrātum dēposuerat, in locum ēius diē Iōvis successit Boris Pistōrius.  Nam Olāvius Scholz, cancellārius Germānōrum, post Ūcrāīniam ā Russīs oppugnātam Zeitenwende seu discrīmen nuntiāverat, quō factō Germānī nōn iam minimās copiās mīlitārēs habērent sed exercitum potius magnā pecūniā ērogandā augērent, quō melius hostēs ā Germāniā oppugnandā absterrērentur atque auxilium sociīs amīcīsque, ut Ūcrāīnēnsibus, mitterētur.  Lambrecht autem tardē exsequēbātur, quae Scholz prōmīserat.  Exercitus enim Germānōrum vix arma habet, quibus mīlitēs exerceantur, nēdum patriam dēfendant, neque ūnam habet legiōnem armīs parātam: itaque necesse erit Pistōriō multum sūdōris impendere ad exercitum Germānōrum roborandum.  Pistōrius porrō, aliter atque priōrēs trēs ministrī, ipse ōlim mīlitāvit et rēs mīlitārēs intellegere putātur.

Hyacintha Arden mūnus dēpositūra

 Hyacintha Arden, quae annō priōre nuntiāverat sē ministram prīmāriam Neozēlandēnsium tertium creārī velle, diē tamen Mercūriī dīxit sē secundō diē mēnsis Februāriī mūnere abdīcātūram.  In senātū Neozēlandēnsium manēbit usque in mensem Aprīlem.  Quī opiniōnem cīvium metiuntur, referunt factiōnem Labōrantium, cui Arden praefecta est, minōre nunc favōre apud populum fruī quam factiōnem dextram, et praecipuē propter dēminūtiōnem cīvīlis lībertātis, quā magistrātūs corōnāriam luem cohibēre temptāverint.

Nguyen Xuan Phuc magistrātū ābit

Nguyen Xuan Phuc, praeses Vietnamiēnsium, mūnere sē abdicāvit, postquam quīdam aliī magistrātūs, quibus Phuc praefectus erat, cognitī erant pecūniā esse corruptī.  Quamquam praeses Vietnamiēnsium magnā auctōritāte ornātur, māior tamen est Nguyen Phu Trong, quī annō priōre secretārius generālis factiōnis Communistārum mōre extraordināriō tertium creātus est et cupere vidētur auctōritātem suam sibi firmāre aliīs in mundum Occidentālem prōniōribus āmovendīs. 

Līsa Marīa Presleia obiit

Līsa Marīa Presleia, ūnigenita Albeī Presleiī rēgis symphōniacōrum fīlia, cordis angōre diem obiit.  Quae modo nūperrimē fautōribus stipāta patris, quem terrēnum puerum angelī sursum ad paradīsum sustulērunt abhinc annīs quadrāgintā et quinque, natālem grāte numerāvit octōgēsimum et octāvum.  Līsa Marīa ipsa, quae in grātissimā terrā Tennēsiae cīvitātis prope Albeum patrem et Beniāmīnum fīlium sepeliētur, vīxit annōs quattuor et quīnquāgintā.

Τῖτος Βολιουιαῖος ἀφανῆς

οἱ τῆς Βολιουίας ἄρχοντές τε καὶ ἐξουσίαι σπουδάζουσι περὶ Τίτου αἰλούρου ἀφανοῦς.  Τῖτος γὰρ αἴλουρος ἐν ἀεροσκάφῳ ὢν μηνὸς Δεκεμβρίου ἡμέρᾳ ὀγδόῃ ἐξαίφνης ἠφανίσθη.  πρῶτον μὲν μετὰ ἡμέρας τεττάρας Ἔδγαρος Μοντάνω, ἔπαρχος δημοσίων ἔργων, ἢγγειλεν ὅτι δημόσιοι θύννους, ὡς δέλεαρ ἡδὺ αἰλούρῳ, ἐκτιθέασιν· νῦν δὲ Γεώργιος Σίλουα, ἔπαρχος ἀγορανόμικος, ἀγγέλει ὅτι προσπαρεκλήθη ψυχική, ὡς καλεῖται ἥτις ἂν οὐ λόγοις ἀλλὰ νοήμασι αὐτοῖς προσομιλῇ ψυχαῖς ἀλλῶν ἀνθρώπων ἢ, ὡς φαίνεται, καὶ αἰλούρων.  Τῖτός ἐστι τῇ μὲν φαιός, τῇ δὲ λευκός, καὶ ἡ ἄνθρωπος αὐτοῦ, Ἀνδρεῖα Ἰτύρρη ὀνομαζομένη, αὐτὸν σφόδρα ποθεῖ.

Nuntius, qui inscribitur diē vīcēsimō mēnsis Iānuāriī, primum apparuit ad Nuntii Latini.


diē tertiō decimō mēnsis Iānuāriī

14 Jan 2023, 02h37

“Trēs Amīcī” Mexicopolī congressī;
Rēs Pūblica Haītiae periit;
Brāsiliānī tumultuōsī;
Perūviānī tumultuōsī;
Terror in Afghāniā;
Terror Lūtētiānus;
Κωνσταντῖνος τὸν βίον ἐτελεύτησεν;
Alius ductus petroleārius dīruptus;
Diurnāriī in Sudāniā Merīdiōnālī comprehēnsī.

Nuntius, qui inscribitur diē tertiō decimō mēnsis Iānuāriī, primum apparuit ad Nuntii Latini.


“Trēs Amīcī” Mexicopolī congressī

Mexicopolī congressī sunt “Trēs Amīcī,” quī vocantur, vidēlicet Iōsēphus Biden, praeses Americānōrum, et Andreās Manuēl Lopēsius Operātor, praeses Mexicānōrum, et Iustīnus Trudeau, minister prīmārius Canadēnsium.  Quī cōnsentiunt curandum, ut suae gentēs vinculīs oeconomicīs artius coniungantur, quō plūrēs mercēs et praecipuē ēlectronicae mercēs in novō orbe terrārum fabricentur, necnōn ut mercātus venēnōrum cohibeātur et mīgrātiō hominum prōmōveātur.  Dissēnsiō autem patet inter Trēs Amīcōs dē fontibus formīsque energīae, cum Lopēsius Operātor mālit petrōleō, quippe quō Mexicī abundent, ūtī, aliī vērō vim sōlis ventōrumque petroleō praepōnant.  Biden porrō rogāvit, ut Canadēnsēs mīlitēs in Haītiam mitterentur, sed Trudeau negāvit id statim factum īrī.

Rēs Pūblica Haītiae periit

Diē Lūnae ultimī decem senātōrēs, quī in senātum Haītiēnsium populāribus suffrāgiīs cōnscriptī erant, honōrēs senātōriōs dēposuērunt; quō factō nēmō restat senātor magistrātusve, quī populārī auctōritāte est ēlectus.  Nam post Iūvenālem Moȳsem, ultimum rīte ēlectum praesidem, interfectum, nulla comitia populāria habita sunt, itaque cum dēcursū temporis ēlapsa est omnis lēgitima auctōritas.  Auctōritāte sublāta, quantulumcumque potestatis restat omne in manūs Ariēlis Henrīcī dēvēnit, quī vērō nē in Portū Principis, capite Haītiae, solus dominātum exercet, cum gregēs latrōnum ubicumque grassantur.  Multī porrō suspicantur Henrīcum mortem Moȳsis esse machinātum.  Sine regimine, famēs et cholera per populum serpunt.

Brāsiliānī tumultuōsī

Diē sōlis mīlia Brāsiliānōrum in sedem reī pūblicae, vidēlicet senātum et palātium praesidāle et summōrum iūdicum cūriam, invāsērunt et aedificia dīripuērunt.  Nam quī Ludovīcō Ignātiō Lūlae dē Silvā novō praesidī oppōnuntur, quippe quem crēdant fraudulenter ēlectum, illī diū hortābantur mīlitēs, ut rempūblicam ēverterent.  Tumultuōsī autem cīvēs ā custōdibus pūblicīs nōn sōlum prōhibitī sunt, nē damnum in aedificia inferrent, sed etiam videntur auxilium accēpisse ā nōnnullīs custōdibus; quibus  Anderson Torrēs praefectus nunc ab officiīs remōtus ā summīs iūdicibus petitur ut quī seditiōnem prōmōvisse videātur.  Iair Bolsonārus, prior praeses cui favent tumultuōsī, nunc quasi exul in Flōridā cīvitāte Americānōrum versātur, unde tumultum improbāvit; attamen nūper documentum quoddam est repertum, quō ostenditur ipse Bolsōnārus parātus esse, ut mīlitum auxiliō Brāsiliānōrum suffrāgia ēverteret.

Perūviānī tumultuōsī

In Perūviā reclāmātōrēs etiam vehementiōrēs et violentiōrēs fiunt.  Ā cīvibus trecentīs oppugnātī sunt duo custōdēs pūblicī, quōrum alter vinctus et saevē verberātus est, alter vīvus combustus.  Diē autem Lūnae septendecim in tumultibus periērunt.  Reclāmātōrēs Petrō Castillō favent, quī, cum tyrannidem affectāsset, ā custōdibus pūblicīs comprehēnsus est atque ā magistrātū āmōtus.

Terror in Afghāniā

In Afghāniā homō quīdam, quī pyrobolum gerēbat, sē dīrupit extrā ministerium externīs rēbus praepositum.  Lēgātī Sinēnsēs tunc in eōdem ministeriō collocutūrī erant cum Afghānīs, sed advēnisse nōn videntur, cum nemo aliēnus adfuisse dīcitur.  ISIS-K seu fautōrēs Calpihātūs Islamicī, aemulī et rīvālēs Talebānōrum quī in Afghāniā pollent, nūntiāvērunt sē scelus patrasse.

Terror Lūtētiānus

Lūtētiae Parīsiōrum, in stātiōne ferroviāriā, uncā metallicā aliquis aliōs innocentēs oppugnāvit, quōrum sex vulnerātī sunt antequam custōdēs pūblicī suīs manuballistīs fīnem in impetum imposuērunt.  Percussōr, quī in nosocomīō nunc iacet, fertur vel Lybicus esse vel Algēriēnsis, quī inter vigintī et trigentī annōs nātus sit et variīs nōminibus ūsus, secundum accūsātōrēs pūblicōs.

Κωνσταντῖνος τὸν βίον ἐτελεύτησεν

Κωνσταντῖνος, ὃς καὶ Ὀλυμπιονίκης ἦν καὶ ὕστατος βασιλεὺς Ἑλλήνων, Ἀθήνησι τὸν βίον ἐτελεύτησεν «ἐν πατρίδι γαίῃ,» βεβιωκὼς μὲν ὀγδώκοντα δυοῖν ἔτη, ἄρξας δὲ ἐννέα.

Alius ductus petroleārius dīruptus

Hodiē ductus petroleārius, quī ā Belorussiā per Lettōniam Lituāniamque usque in Polōniam petroleum dūcit, est dīruptus.  Incertum autem adhūc est, utrum cāsū an consultō sit dīruptus.

Diurnāriī in Sudāniā Merīdiōnālī comprehēnsī

In Sudāniā Merīdiōnālī diurnāriī sex sunt ā custōdibus pūblicīs comprehēnsī, postquam imaginēs dīvulgātae sunt Salvae Kiir, tyrannī septuāgintā ūnum annōs nātī, quī dēpictus est sē commingēns; aliī autem diurnāriī, quī imaginēs ipsās cinemātographicē fēcērunt, vel nusquam inveniuntur vel mortuī sunt.

Nuntius, qui inscribitur diē tertiō decimō mēnsis Iānuāriī, primum apparuit ad Nuntii Latini.____________________________________