Lunae die 20 mensis Maii 2024

ACROAMATA LATINA

Hic praebentur acroamata (vulgo: podcasts) varia quae in rete inveniri possunt. Certe opiniones hic expressae externae sunt Ephemeridi.

NUNTII LATINI VASINTONIENSES
diē septimō decimō mēnsis Māiī

17 May 2024, 22h18

Sīcārius Slovaciānus,
Singapūria,
Catalaunia,
Novī magistrātūs Russicī,
Perūvia,
Hāītia,
Novum missile Russicum.

Nuntius, qui inscribitur diē septimō decimō mēnsis Māiī, primum apparuit ad Nuntii Latini.


Sīcārius Slovaciānus

Diē Mercuriī sīcārius cōnātus est manuballistā occīdere Robertum Fīcō, ministrum prīmārium Slovaciānōrum.  Sīcārius fertur esse Gēorgius Cintula, homo septuāgintā et ūnum annōs nātus et rude dōnātus quī carmina pangere solēbat, cūius vicīnī vix possunt crēdere eum tantum facinus facere voluisse.

Singapūria

Diē Mercuriī Laurentius Wong factus est quartus summus magistrātus Singapūrēnsium.  Vigintī enim annōs ad Singapūrēnsium reī pūblicae gubernacula sedēbat Lee Hsien Loong, quī nunc nātus est annōs septuagintā et duōs et manēbit minister senior, ut priōrēs ministrī prīmāriī mānsērunt ad rempūblicam stabiliendam.    

Catalaunia

Suffrāgiīs populāribus in Catalauniā lātīs numerātīsque, Sociālistae victōrēs ēvāsērunt, sed nulla factiō māiōrem partem senātūs Catalaunicī habēbit.  Neque potuērunt factiōnēs socialistīs oppositae, quae lībertātem Catalauniae spērant, satis auctōritātis sibi comparāre ut inter sē coniunctae sine sociālistīs magistrātūs ēligerent.  Itaque vērisimile vidētur necesse fore sociālistīs cum partibus dextrīs agere ut magistrātūs ēligant.

Novī magistrātūs Russicī

Vladīmir Pūtin, quīntum praeses Russōrum creātus, novōs magistrātūs nōmināvit, quōs senātus Russōrum confirmābit.  Sergius Shoigū, quī duodecim annōs mīlitiae praefuerat, est in concilium secūritātis translātus.  In locum ēius succēdit Andrēās Beloūsov, rēbus oeconomicīs perītus quī putātur cūrātūrus, ut corruptiō cohibeātur.  Inter aliōs novōs magistrātūs Alexeius Dyumin, ōlim satelles Vladīmirī Pūtin, deinde praefectus Tūlae regiōnī, ita prōmōtus est ut fabrīs praesit quī arma mīlitiae suppeditant.

Perūvia

Magistrātūs Perūviānī diē Veneris nuntiāvērunt sē quaestiōnem in Dīnam Boluarte praesidem habēre, ut quae custōdēs pūblicōs, quī quaestiōnem dē Nicānōre frātre habērent, dīmīsisset.  Iam quaestiō altera in Dīnam Boluarte habētur, propter hōrologia pretiōsa quae possidet.  Custōdēs accūsātōrēsque pūblicī etiam domum Matthaeī Castanēda, patrōnī praesidis quī parat causam dē hōrologiīs dīcendam, excussērunt.  Nicānōr praesidis frāter prō suā parte negāvit sē quidquam malī fēcisse.  Perūvia intrā annōs sex septem habuit praesidēs.

Hāītia

Mīlitēs aērāriī Americānī tam opificēs quam machinās in Hāītiam important, ut castra pūblicīs custōdibus Nātiōnum Ūnītārum parentur.  Nam mille Keniānōrum et aliī multī multīs ē terrīs oriundī mox mittentur, quī Hāītiānōs custōdēs pūblicōs adiuvent rempūblicam in pācem redigere.  Hāītiānī tantum novem mīlia custōdum pūblicōrum habent, quōrum tantum tria mīlia opus facere possunt.  Latrōnēs autem, quī per Hāītiam et praecipuē Portum Principis Hāītiae caput līberē grassantur, numerīs armīsque feruntur custōdēs pūblicōs superāre.  Diē Saturnī latrōnēs aliam statiōnem custōdum pūblicōrum cēpērunt et flammīs dedērunt; quī putantur ad triginta statiōnēs excīdisse.

Diurnāriī Americānī collocūtī sunt cum Iacobulō Chérizier, quī et “Barbacōa” appellātur, notissimō dūce latrōnum.  Quī dīxit sē, cum ipse custos pūblicus esset, didicisse gregēs latrōnum prīmum constitūtōs esse ab hominibus in rē pūblicā versātīs, ut eōrum obtrectātōrēs aemulōsque oppugnārent; sē autem suōsque nunc in populum saevīre quia sibi ā magistrātibus id ipsum agere esse permissum.  Dixit porrō sē parātum esse diū bellum gerere in Keniānōs aliōsque aliārum gentium, quōs fatigātōs caede putat esse discessūrōs.

Novum missile Russicum

Russōrum nāvēs subaquāneae coepērunt novum missile ferre “Bulava” dictum.  Ūnumquodque missile quinquiēns mīliēns mīlia passuum volāre potest et decem vehicula atomica et automata in singulās et sēiunctās urbēs excīdendās perferre.  Russī porrō sēna dēna missilia habent in septem nāvibus subaquāneīs.

Nuntius, qui inscribitur diē septimō decimō mēnsis Māiī, primum apparuit ad Nuntii Latini.


diē decimō mēnsis Māiī

10 May 2024, 23h55

Sīcāriī dēprehēnsī;
Duo Americānī ā Russīs comprehēnsī;
Russicus lēgātī adiūtor mīlitāris expulsus;
Ruandēnsēs negant sē profugōs occīdisse;
Cadavera in Mexicō reperta;
Nova pecūnia Zimbabuēnsium;
Britannī ūranium parant;
Mileī et Puente.

Nuntius, qui inscribitur diē decimō mēnsis Māiī, primum apparuit ad Nuntii Latini.


Hī sunt Nuntiī Latīnī Vasintōniēnsēs, quī in Occidentālī studiōrum Ūniversitāte Vasintōniēnsī collectī sunt ac recitantur.  Hodiē est decimus diēs mēnsis Māiī.

Sīcāriī dēprehēnsī

Inter satellitēs Vladimīrī Zelensky, praesidis Ūcrāīnēnsium, deprehēnsī sunt duo tribūnī mīlitum, quī coniūrātī sunt in praesidis aliōrumque magistrātuum caedem.  Trēs speculātōrēs Moscōviēnsēs, vidēlicet Maximus Mishustin et Dēmētrius Perlin et Alexius Kornev, feruntur cōnsilium incassum cēpisse.  Coniūrātīs data esse feruntur arma, inter quae numerantur et missilia et aēroplāna automata ad longum et efficācem impetum ex inopīnātō faciendum.  Prō suā parte Russī dē cōnsiliō nihil dīcere volunt.  Zelensky ēdictum dīvulgāvit, quō praefectus satellitum est mūnere dīmissus.

Duo Americānī ā Russīs comprehēnsī

Duo Americānī, inter quōs ūnus est Gordiō Black, mīles Americānus in Cōrēā Merīdiōnālī statūtus, ā Russīs tenentur.  Russī negant rem esse politicam neque ad speculātiōnem attinēre; immo TASS ministerium Russōrum nuntiīs propagandīs dīxit rem esse cottīdiānam.  Māter autem mīlitis, Melōdia Jones, assevērat fīliō suāsum esse ut in Russiam ē Cōrēā Mērīdiōnālī iter faceret ideō, ut ā Russīs caperētur.  Quam rem pervestīgat exercitus Americānus.

Russicus lēgātī adiūtor mīlitāris expulsus

Iacobus Cleverly, Britannōrum minister rēbus internīs praefectus, diē Mercuriī nuntiāvit Russōrum lēgātī adiūtōrem mīlitārem, Maximum Elovik nōmine, esse propter acta maligna expellendum et certum fīnem impōnendum in tempus, quō licēret comitēs lēgātī Russōrum in Britanniā manēre.  Omnēs omnium gentium lēgātōrum adiūtōrēs mīlitārēs habentur esse speculātōrēs.  Russī, prō suā parte, prōmittunt sē aequum respōnsum dātūrōs.

Ruandēnsēs negant sē profugōs occīdisse

Ruandēnsēs negant suōs mīlitēs impetum fēcisse in castra profugōrum, quae sita sunt in vīcīnā Populārī Rēpūblicā Congēnsī.  Americānī autem dīcunt Ruandēnsium Cōpiās Dēfēnsōriās et Congēnsēs latrōnēs M23 dictōs, Tutsōs quī Ruandēnsibus parent, quindecim profugōs interfēcisse. 

Cadavera in Mexicō reperta

In Californiā Īnferiōre regiōne Mexicī, cadavera duōrum frātrum Austrāliānōrum atque ūnīus civis Americānī reperta sunt in puteō nōn longe ā vehiculō flammīs consumptō.  In ūnāquāque calvāriā fuit forāmen manuballistā factum; suspicantur magistrātūs Mexicānī trēs illōs hominēs, quippe quibus placēret undīs ope tabulārum superlabī, in Mexicum iter fēcisse voluptātis causā sed ā latrōnibus, quī raedam cupīvissent, esse interfectōs.  Magistrātūs Americānī monent ut, quī in Californiam Īnferiōrem iter facere velit, recogitet propter perīculum.

Nova pecūnia Zimbabuēnsium

Nova Zimbuabuēnsium pecūnia, ZiG dicta, quae aurō fulcītur, nunc facta est monēta omnis commerciī, et regulae impōnuntur ut pretia stabiliantur.   Quarta enim est pecūnia, quam Zimbabuēnsēs intra decem annōs induxērunt.

Britannī ūranium parant

Britannī magnam vim pecūniae dīcāvērunt ut ūranium, sīve alimentum atomicum, quō vīs ēlectrica gignerētur, facerent.  Spēs hūius cōnsiliī duplex est, cum Britannī cupiant tam sibimet ipsīs quam aliīs gentibus suppeditāre ūranium, cūius māiōrem partem hodiē Russī vendunt.  Nam bellum, quod Russī in Ūcrāīnēnsēs gerunt, multīs gentibus patefēcit quātenus Russī pollērent propter facultātem energīae suppeditandae.

Mileī et Puente

Oscar Puente, Hispānōrum minister rebus trānsportandīs, diē Saturnī innuit Xavierem Mileī, praesidem Argentīnōrum, medicāmentīs ūsum esse illegitimīs.  Quibus dictīs Mileī in Petrum Sanchez, ministrum primārium Hispānōrum, invectus est, dīcēns eum fēminās Hispānās in perīculum induxisse alienigenīs admittendīs, ac mortem pauperitātemque in Hispānōs intulisse.  Puente, prō suā parte, dīxit sē sua verba nōn dictūrum fuisse, sī ēventum eōrum scīvisset.  Mileī mox Hispāniam vīsitābit ut partēs dextās rōboret.

Nuntius, qui inscribitur diē decimō mēnsis Māiī, primum apparuit ad Nuntii Latini.


diē tertiō mēnsis Māiī

03 May 2024, 23h59

Humza Iousaf magistrātū abdicat;
Abū Huzeifa occīsus;
Senātor ē senātū Canadēnsium ējectus;
Britannī migrantem in Ruandam mittunt;
Hāītia;
Dē Americānīs in Nigrī;
Dē Fujian nāvī aēroplānigera.

Nuntius, qui inscribitur diē tertiō mēnsis Māiī, primum apparuit ad Nuntii Latini.


Humza Iousaf magistrātū abdicat

Humza Iousaf, quī annum fuit minister prīmārius Caledōniōrum, magistrātū abdicāvit.  Dē quō Alister Jacobus, minister rēbus internīs praepositus, dīxit rectē factum esse, cum Iousaf ab alterā difficultāte in alteram errāvisset, nec senātus fīdūciam ēius habuisset.  Senātus Caledōniōrum parātus erat nōn semel sed bis hāc hebdomade senātōrēs sententiam rogāre, utrum fīdūciam magistrātuum habērent, neque Iousaf vidēbātur posse senātōribus suādēre, nē magistrātus sibi tollerētur.  Factiō ēius, Caledōnica et Nātiōnālis, quae septendecim annōs pollēbat, vidētur Opificum factiōne dēbilior facta esse, secundum hominēs populāris opīniōnis metiendae perītōs.  Iousaf quasī in gladium incumbere coactus est postquam ipse cōnsilium, quō sua factiō cum factiōne Viridī auctōritātem partīta esset, dīrupuerat nōn sine offēnsiōne.

Abū Huzeifa occīsus

Exercitus Maliānus refert sē occidisse Abū Huzeifa, quī et “Higgō” vocitābātur, Marociēnsem dūcem latrōnum quī sociātī sunt cum Chalifātū Islāmicō.  Malia et Niger et Burkīna Fāsō saepe oppugnābantur ā latrōnibus Mahomētānīs.  Americānī quinquāgiēns centēna mīlia dollārōrum offerēbant eī, quīcumque deferret Huzeifa, ut qui quattuor mīlitēs Americānōs occīdisset.

Senātor ē senātū Canadēnsium ējectus

Petrus Poilievre, senātor in Canadēnsium senātū et dux factiōnis magistrātibus oppositæ, ējectus est ē senātū cum dīxisset Iustīnum Trudeau, ministrum prīmārium, esse īnsānum, ut quī illicitum ūsum medicāmentōrum reprimere nōllet.  Factiō, cui praeest Poilievre, secundum hominēs populāris opīniōnis metiendæ perītōs, longē fertur posse factiōnem magistrātuum superāre in comitiīs, quae sunt ante Novembrem mensem annō proximō habenda.

Britannī migrantem in Ruandam mittunt

Aliēnus quī in Britanniam migrāre voluit, suā sponte ēlēgit ut in Ruandam mitterētur.  Quī prīmus dīcitur esse, quī foedere inter Britannōs et Ruandēnsēs pactō ē Britanniā expellātur.  Magistrātūs autem Britannī referunt sē coepisse alienigenās, quī magistrātuum iniussū in fīnēs Britannōrum intrāverint, tenēre quī nōn suā Marte sed nōlentēs in Ruandam dēportentur.

Hāītia

Extraordinārium concilium ad Hāītiānam rempūblicam restituendam diē Martis Edgardum Leblanc Fils, quī ōlim fuerat princeps senātūs Hāītiēnsium, praesidem prō tempore fēcit, et Frederīcum Belizaire, ōlim ministrum juvenibus ludīsque praefectum, prō tempore prīmārium ministrum.  Oportēbit novōs magistrātūs īnsulam, cūius magna pars in dominātū latrōnum iacet, dēnuō in potestātem reīpūblicae redigere et populāria comitia habēre.  Quibus factīs latrōnēs, quī magis quam regimen pollent, coepērunt in quibusdam partibus Portūs Principis, capitis Hāītiae, omnia, quae potuērunt, combūrere.  Incertum igitur manet, utrum Frederīcus Belizaire pacem restituere latrōnēsque reprimere possit.

Dē Americānīs in Nigrī

Russī Mīlitēs in eadem castra intrāvērunt, ubi Americānī ē Nigrī expellendī adhūc versantur.  Americānī māiōrem præfectum mīlitiæ, id est dūcem duābus stellīs insignītum, mīsērunt quī cōnārētur mīlitēs dē Nigrī bene dēdūcere.

Dē Fujian nāvī aēroplānigera

Sinēnsēs diē Mercuriī Fujian, tertiam et novissimam nāvem aēroplānigeram, prīmum in mare mīsērunt.  Tōta nāvis est ā Sēribus facta in Sīnīs secundum cōnsilia Sīnēnsium propria, cum multa dē priōribus nāvibus cōnsiliō Russicō factīs didicerint architectī nāvium.  Nunc sōlī Americānī habent plūrēs nāvēs, quae aēroplāna gerunt, quam Sīnēnsēs, quī classem inter maximās habent.

Nuntius, qui inscribitur diē tertiō mēnsis Māiī, primum apparuit ad Nuntii Latini.


diē vīcēsimō sextō mēnsis Aprīlis

27 Apr 2024, 00h01

Pecūnia foras ēroganda;
Dē Americānīs in Africā;
Speculātōrēs in Germāniā dēprehēnsī;
Chiang Kai-shek dētrahendus
Nova aēroplāna automata Sīnēnsium;
Reclāmātur in Īnsulīs Fortunātīs;
Nobōa victor;
Dē Hāītiā.

Nuntius, qui inscribitur diē vīcēsimō sextō mēnsis Aprīlis, primum apparuit ad Nuntii Latini.


Pecūnia foras ēroganda

Īnferior camera Senātūs Americānōrum post longās morās, quās extrēmae partēs factiōnis dextrae imposuerant, magnam pecūniam Isrāēlītīs et Ūcrāīnēnsibus ērogandam cēnsuit.  Obtrectātōrēs nōluerant pecūniam aliīs gentibus mittere, nisi pecūnia etiam ad līmitēs Americānōs tuendōs solverētur.  Camera superior īnferiōris sententiam ferē statim probāvit.

Dē Americānīs in Africā

Paulō postquam Nigritānī Americānōs mīlitēs iusserant dē suā terrā dēdūcī, Tzadiānī Americānōs iussērunt omnia dēsinere quae in Adji Kossei castrīs aēriīs agerent.  Americānī pauciōrēs quam centum mīlitēs habent in Tzadiā.

Nigritānī autem, quippe quī iam postulāverint ut Americānī mīlitēs abeant, pergunt Americānōs nondum dēductōs prohibēre commeātū.  Castra aēria, quae Americānī in Nigrī posuerant, magnī momentī habēbantur ad latrōnēs reprimendōs per tōtam regiōnem, quae tamen ad Russōs nunc vertī vidētur.  Russī enim ē clandestīnīs et mercēnāriīs Vagneriānīs novum Corpus Africānum constituērunt, quod apertē nunc agit ut Russōrum ūtilitās prōmōveātur.

Speculātōrēs in Germāniā dēprehēnsī

Germānī referunt sē quattuor speculātōrēs Sīnēnsium, duōs aliōs Russōrum, intrā hebdomadem dēprehendisse.  Inter eōs ūnus, quī tantum Jian G. ā magistrātibus appellātur, comēs erat Germānī cīvis in senātum Eurōpaeum cōnscriptī et negotia senātōria Eurōpaea Sinēnsibus prōdidit.

Chiang Kai-shek dētrahendus

Omnēs reliquae statuae, quibus Chiang Kai-shek, ōlim dictātor Formōsēnsium, repraesentātur, ā magistrātibus dētrahentur.  Chiang enim, postquam ā communistīs ē terrā continente exactus erat, Rempūblicam Sinēnsium in īnsulā condidit et populum Formōsae in tantum prosperitātis dūxit, ut hodiē nulla gēns māius ingenium ostendat in rēbus novisimīs fabricandīs; sed etiam lībertātem repressit et dīxit melius sibi vidērī centum innocentēs morī quam ūnum commūnistam vīvere.  Statuīs sublātīs, nulla pūblica memōria commemorābit Rempūblicam ortam esse ē terrā continentī, ubi adhūc sunt magistrātūs nōmine tenus commūnistae.

Nova aēroplāna automata Sīnēnsium

Imāginēs satellitibus caelestibus dēscriptae ostendunt Sinēnsēs nova et automata nunc adhibent aēroplāna, quae ter celerius quam sonus ipse volant et ad centum mīlia pedum suprā maris altitūdinem ascendunt, ut Formōsam īnsulam speculentur.

Reclāmātur in Īnsulīs Fortunātīs

Nivāriae in Īnsulīs Fortunātīs incolae, quī titulōs gerēbant ut “hominēs hīc habitant,” reclāmāvērunt in peregrīnōs quī voluptātis causā īnsulam vīsunt; sperant enim rempūblicam Hispānōrum actūram esse, ut numerus peregrīnantium dēminuātur.  Nam propter numerum vīsitantium quī diaetās condūcunt vel dēversōria poscunt vel etiam domōs sibi emunt, pretium habitātiōnis est adeō auctum, ut incolae vix possint in patriā īnsulā habitāre.

Nobōa victor

Daniel Nobōa, praeses Aequitōriānōrum, studium favōremque populī vidētur obtinēre in suffrāgiīs, quibus salūtem populī ā latrōnibus tueātur.  Plēbis itaque scītū licēbit mīlitibus cum custōdibus pūblicīs urbēs circumīre et scelestōs ē fīnitimīs gentibus poscere in iūs vocandōs.  Dum suffrāgia feruntur, praefectus carcerī in prōvincia occidentālī est interfectus.  Latrōnēs, praecipuē quī cocaīnum mercantur et clam transportant, ōtium tranquillitātemque Aequitōriānōrum ita abripuērunt, ut mēnse Iānuāriō impetum armātum in diurnāriōs tēlevīsificōs coram omnibus fēcerint.

Dē Hāītiā

In Hāītiā latrōnum manūs cōnsociātae portum, quō petroleum importātur, dēnuō obsident.  Dīcunt sē velle Ariēl Henrīcum, quī nōn potest in Hāītiam intrāre sed nōmine tenus auctōritātem quandam habēre dīcitur, tyrannidem dēpōnere; ille prō suā parte prōmīserat sē magistrātum abdīcātūrum eō diē quō extraordinārium concilium ad rempūblicam restituendam inaugurārētur, quī diēs adhūc incertus est atque ignōtus.

Nuntius, qui inscribitur diē vīcēsimō sextō mēnsis Aprīlis, primum apparuit ad Nuntii Latini.


diē ūndēvīcēsimō mēnsis Aprīlis

19 Apr 2024, 23h14

Tāliō Persārum et Isrāēlītārum;
Bursa Dānōrum arsit;
Ēlōn Musk et Xavier Milēī;
Ultimum missile “Delta” dictum in cælum ascendit;
Donum Fūmīōnis Kīshidae;
Fūrēs aurī comprehēnsī;
Renātus Moicānō victor.

Nuntius, qui inscribitur diē ūndēvīcēsimō mēnsis Aprīlis, primum apparuit ad Nuntii Latini.


Tāliō Persārum et Isrāēlītārum

Postquam Isrāēlītae sēdem lēgātiōnis Persārum in Sȳriā sitam priōre hebdomade solō aequāverant, Persae lēge tāliōnis diē Saturnī trecentīs missilibus aēroplānīsque automatīs Isrāēlītās oppugnāvērunt, deinde monuērunt nē Isrāēlītae invicem respondērent nēve rem, ut quae peracta finītaque sibi vidērētur, propagārent.  Idem Jōsēphus Biden, praeses Americānus, quoque fertur monuisse, praecipue cum fere tōtus impetus Persicus esset missilibus Isrāēlītārum, Americānōrum, Britannōrum, Iordānōrum interceptus.

Diē autem Veneris, aēroplāna Isrāēlītārum impetūs simul fēcērunt tam in Natanz Isfahanque Persārum, ubi arma atomica parantur, quam in Iraquiā et Sȳriā, ubi mīlitiae partēs feruntur esse in Persās prōniōrēs.  Persae referunt damna, quae passī sunt, aut nulla aut minima esse, neque sibi necesse vidērī respondēre.  Quibus factīs, nec Persae neque Isrāēlītae videntur velle bellum dīlātāre.

Bursa Dānōrum arsit

Hafniae, quae etiam Portus Mercatōrum vocātur, veteris bursa sīve forum mercātōrium, septimō decimō saeculō aedificātum et inter nōtissima urbis aedificia numerandum, arsit.  Quae servārī potuērunt, ā vigilibus sunt ē flammīs lāta, sed aedificium ipsum corruit.

Ēlōn Musk et Xavier Milēī

Xavier Milēī in Texiam iter fēcit, ubi cum Ēlōn Musk colloquerētur dē lithiō vehiculīs ēlectricīs parandīs suppeditandō et dē līberō mercātūrae ūsū prōmōvendō.  Milēī enim cupit nōn sōlum crūdum lithium exportāre sed etiam opera ex lithiō arte facta, ut pīlās ēlectricās, quae sunt crūdā māteriā pretiōsiōra.  Uterque vir sē dīcit lībertātī prōmōvendae dīcātum.

Ultimum missile “Delta” dictum in cælum ascendit

Post sexaginta et quattuor annōs, missile “Delta” dictum rude donātur.  Ultimum enim missile “delta quartum et grave” diē nōnō in cælum clam missum est, quod satellitem secrētum sēcum tulit.  Delta grave ipsum altitūdinem habet aedificiī vigintī et tribus tabulātīs instructī.  Ex annō millēsimō nōningentēsimō sexāgēsimō, trecenta ūndēnōnāgintā missilia “Delta” dicta in caelum ascendērunt.  Novum autem missile “Vulcānum” vocātum et alterum prīvātum “Falcō gravis” nuncupātum in ēius locum succēdent.

Donum Fūmīōnis Kīshidae

Senātōrēs Americānī laudāvērunt Fumiōnem Kīshidam, ministrum prīmārium Iāpōnum, quippe quī nūntiāvisset Iāpōnēs Capitōlium Americānōrum ornātūrōs esse ducentīs et quīnquāgintā cerasīs ante annum bis millēsimum vīcēsimum sextum, quō America annum aget ducentēsimum et quinquāgēsimum.  Cerasī, quibus Vasintōnia urbs Columbiāna iam ab annō millēsimō nōningentēsimō duodecimō ornātur, quoque Americānīs datae sunt ā Iāpōnibus.

Fūrēs aurī comprehēnsī

Custōdēs pūblicī Canadēnsēs diē Mercuriī nuntiāvērunt sē sex fūrēs comprehendisse, trēs autem adhūc petere, quī maximum in memoriā Canadēnsium furtum aurī fēcissent.  Nam fūrēs illī sex mīlia laterum aureōrum, id est octingenta pondera aurī, abhinc annō surripuerant.  Pervestigātōrēs tantum duo pondera aurī invenērunt.

Renātus Moicānō victor

In rē athlēticā, Renātus Moicānō, pancratistēs Brasiliānus, Ialīnum Turner Campīs sīve in Urbe Peccātōrum, in Nivātā cīvitāte, diē Saturnī vīcit.  Quod dignum memoriae fuit, Moicānō victor post certāmen ōrātiōnem habuit epinīciam, quā nōn sē nec familiam nec patriam suam laudāvit sed Americam ēiusque lēgēs.

Nuntius, qui inscribitur diē ūndēvīcēsimō mēnsis Aprīlis, primum apparuit ad Nuntii Latini.____________________________________