Lunae die 20 mensis Maii 2024

ACROAMATA & ALIA BLOGA LATINA

Hic praebentur acroamata (vulgo: podcasts) et bloga varia quae in rete inveniri possunt. Certe opiniones hic expressae externae sunt Ephemeridi.

VINCENCIUS NGUYEN GIACIEMENSIS NAEVIUS

Scriptorium Vincentii


Mē pudet

17 May 2024, 03h20
Iam habeō duodēvīgintī annōs et nōndum ērudītus in ūllā arte factus sum. Semper dīcō mē saltem cōnārī. Fortasse mendāx sum. Egomet nesciō. In quā arte cōnor usque adhūc? Nōndum incipī facere ūllum opus dignum. Ergō, fermē nihil. Mē pudet. Ēdō pelliculās ad linguam latīnam discendam docendamque. Sed hoc nōn sufficit. Sunt multī aliī multō perītiōrēs.... Continue Reading →

Ubīque adest

22 Jan 2024, 18h38
Post tantōs annōs, semper eam amō, magis magisque, fortasse nimis. Dē columbā meā, amīcā meā, dēliciae meae agitur. Memoriae mūtārī possunt. Hoc sciō. Nōlō mūtāre ūllam. Mūtantur nihilōminus omnēs. In quiēte saepe invīsō praeteritum et ubīque sentiō praesentiam ēius nunc in hīs memoriīs, quamquam rē vērā ea nōn mēcum adfuit illō tempore. Ea invādit in... Continue Reading →

Verba vietnamica orīginis latīnae

05 Jan 2024, 07h37
Haec sunt aliquot verba vietnamica quae veniunt ex linguā latīnā per linguam francogallicam. Scrībe nōbīs in commentāriīs sī vīs addere alia nam multa sunt et nōn possum omnia ēnumerāre. Vietnamicē – Francogallicē – Latīnē búp bê – poupée – pūpa buýt – autobus – omnibus cạc – carte – charta cơ – cœur – cor cua –... Continue Reading →

Mema

27 Dec 2023, 07h39
Difficile est vertere nārrātiunculās pictās iocōsās et mema in sermōnem latīnum, nōnnumquam impossibile. E.g. rīsum movet haec imāgō. Sed nōn intellegitur latīnē. – Tiburón (Squalus)– Dime (Quid? / Dīc mihi) (Squalus putat virum cāsū vocātīvō eum vocāvisse) In linguā hispanicā hodiernā nōn sunt cāsūs grammaticī. Nōmina nōn dēclīnantur. Ergō, verbum tiburón potest esse ōrātiōnis subiectum... Continue Reading →

Praeparātiōnēs

23 Dec 2023, 04h43
Arborēs sē parant ad somnum hiemālem. Ego autem āctuōsē versor in silvīs et cōnor fruī quam maximē hīs diēbus brevissimīs annī, quamquam nōn placet mihi hiems. Tamen, optimum nūntium habeō hōc annō. Mēnsē decembris praeteritī annī, amīca mea dīxit sē velle ad fidem Chrīstī convertere. Abhinc nōnnūllōs mēnsēs, ea coepit catēchizārī ut sē praeparet ad... Continue Reading →


____________________________________