Mercurii die 6 mensis Decembris 2023

ACROAMATA & ALIA BLOGA LATINA

Hic praebentur acroamata (vulgo: podcasts) et bloga varia quae in rete inveniri possunt. Certe opiniones hic expressae externae sunt Ephemeridi.

AUDEAMUS, IGITUR!

ad modo flexibili molli tenaci legendum


Circe porcique

22 Nov 2023, 07h28
Cacophōniā maximā in suīlī sublātā, diem ex diē dīcēbat dīvīna Circē suibus suīs domesticīs:

"Tēlam jam confēcī tenuem ad tergora tegendum vestra. Multā dē nocte subligāculum compārābō vōbis palliolumque pictum et etiam fluxum fōcāle ad suilla rostra.

Sed textilia tam dēlicāta noctis tempore consūta lūce diurnā erunt Dīvae discindenda. Et porcī vidēlicet anxiō animō nūdīque manēbant.

Sīc sānē rursus ac prorsus in insulā Ēēā dum Ulixis diūturnissīmī consilium dē Itacam proficiscendō Circē quōtīdiē exspectat.


Now and then

11 Nov 2023, 15h39

 Cicerōnis Philippica III, 34-36

Nēmo est tam stultus, quī nōn intellegat, sī indormierimus huīc temporī, nōn modo crūdēlem superbamque dominātiōnem nōbis, sed ignōminiōsam etiam et flāgitiōsam ferendam esse.

[35] Nostis insolentiam Antōnī, nōstis amīcōs, nōstis tōtam domum. Libīdinōsis, petulāntibus, impūrīs, impudīcīs, āleātōribus, ēbriīs servīre, ea summa miseria est summō dēdecore coniuncta. Quodsī iam, quod dī ōmen āvertant! fātum extrēmum reī pūblicae venit, quod gladiātōrēs nōbilēs faciunt, ut honestē dēcumbant, faciāmus nōs principēs orbis terrārum gentiumque omnium, ut cum dignitāte potius cadāmus quam cum ignōminiā serviāmus.

[36] Nihil est dētestābilius dēdecore, nihil foedius servitūte. Ad decus et ad lībertātem nātī sumus; aut haec teneāmus aut cum dignitāte moriāmur. Nimium diū teximus, quid sentīrēmus; nunc iam apertum est; omnēs patefaciunt, in utramque partem quid sentiant, quid velint. Sunt impiī cīvēs, sed prō cāritāte reī pūblicae nimium multī, contrā multitūdinem bene sentientium admodum paucī; quōrum opprimendōrum dī immortālēs incrēdibilem reī pūblicae potestātem et fortūnam dedērunt.

Imago: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/La_romer%C3%ADa_de_San_Isidro.jpgPertexere

04 Nov 2023, 10h00

Sēro est, Amor
Blas de Otero (1958)

Frontem āvertī: Erās. Fuistī
mihi semper confīsa.
Post verbum
admīrābile, semper.

Aperīs et claudis, suāvis, caelum.
Sīcut tē exspectāndā, ita lūcescit.                
Lūmen indulg
ēs, aurās ciēs
vesperis.

Vītam āvertī; tē vīdī
texentem, dētexentem semper,
tacitam, texentem
(sēro est, Amor, iam sēro et perīculōsum)
nivemque dētexentem...


Tarde es, Amor                                       

Volví la frente: Estabas. Estuviste
esperándome siempre.
Detrás de una palabra
maravillosa, siempre.

Abres y cierras, suave, el cielo.
Como esperándote, amanece.
Cedes la luz, mueves la brisa
de los atardeceres.

Volví la vida; vi que estabas
tejiendo, destejiendo siempre.
Silenciosa, tejiendo
(tarde es, Amor, ya tarde y peligroso.)
y destejiendo nieve…
Imāgo altera: Barbara Regina Dietzsch


Aenigma (Federicus García Lorca)

01 Nov 2023, 12h20

In rotundō
dēverticulō
sex virginēs
saltant.
Carnis trēs 
et trēs argenteae.
Hesternī somnī illās quaeritant,
sed eās tenet amplectās 
Polyphēmus aureus.
Cythara!


En la redonda
encrucijada,
seis doncellas
bailan.
Tres de carne
y tres de plata.
Los sueños de ayer las buscan
pero las tiene abrazadas
un Polifemo de oro.
¡La guitarra!
Carmen: hīc.
Imāgo: hīc.
Poeta: hīc.
TRanslātiōnem ipsa fēcī.


Variationes Teresianae

12 Oct 2023, 17h41

Sī vīvō, procul ā mē vīvo meīque in intimā parte; 

mē nōn crēdō vītam dēgere sed potius moriendō vīvere. 

Et tamen vītam spērō tam sublīmem et ēlātam,

ut mihi mors vītaque dēsint quōminus mortua fruar

illā vītā exspectātā. Ideō enim ipsa morior.

"Vivo sin vivir en mí

y tan alta vida espero

que muero porque no muero".

Teresa de Jesús

Fons imāginis, hīc
____________________________________