Jovis die 28 mensis Septembris 2023

ACROAMATA & ALIA BLOGA LATINA

Hic praebentur acroamata (vulgo: podcasts) et bloga varia quae in rete inveniri possunt. Certe opiniones hic expressae externae sunt Ephemeridi.

CHORUS BREVIARII

CŒTUS CANTUS GREGORIANI AC LITURGICÆ PRECIS


Tenebrae

17 Apr 2023, 18h06

Hōc annō, uxōre aegrōtante, nōn adfuī ad cantum Tenebrārum, nempe officiī Mātūtīnī et Laudum in hebdomadā sānctā. Multī autem iter fēcērunt ad templum Anglōrum Martyrum in Murriēta, ubi Tenebrae prō fēriā quīnta factae sunt. Quibus praefuit dominus Stephanus Portārius.

Potuī saltem ad Tenebrās in templō sānctae Annae adesse, fēriā sextā et Sabbatō sānctō. Ibi hebdomadārius fuit pater Jēsus Valentiola. Vesperae ad Sanctam Annam

24 Dec 2022, 19h17
Bis hoc mēnse in templō dīvae Annae dicātō convēnimus ad precēs vespertīnās explendās. Prīmum enim ā.d. VII Id. Dec. Immaculātam Conceptiōnem BMV celebrāvimus, deinde, ā.d. XI kal. Jan. fēstum S. Thōmae Apostolī commemorātī sumus.
Imāginēs autem plūrimae in diāriō Anglicō inveniētis (I, II). Optō vērō vōbīs ex īmō corde fēlīcem diem Nātīvitātis Dominī et prōsperum novum annum!


Quae nuper apud nōs facta sunt

15 Nov 2022, 21h41

Veniam petō, paucissimī lēctōrēs, quia rārē scrībō. Jam enim scītis quia propter fīlium necnōn uxōrem occupātus sum. Tamen neque frātrēs ab opere suō dēsinunt neque ego ab ipsō quantum possum absum. Omnia quidem quae fēcimus in Frātrum sitū Anglicē ab Adriānō dēscrīpta sunt, hīc autem imāginēs cum brevī sermōne inveniētis. 

 


Prīdiē Īdūs Sept. Officium prō dēfūnctīs ad Mātūtīnum, in memoriam frātris Jōannis Jācōbī, in templō S. Annae

Ibīdem, a.d. V Kal. Oct. Prīmae Vesperae Sānctī Michaēlis. Adest in chorō sacerdōs orientālis.

 


Ībidem, in vigiliā Sānctōrum Omnium (prīdiē Kal. Nov.) ad vesperās.Postrēmō, ibīdem prīdiē Id. Nov., prīmae Vesperae sānctī Didacī, patrōnī urbis nostrae, cujus memoria ab ingrātīs vel ignārīs neglegitur. 

Grātiās maximās habēmus reverendō dominō Aarōn Liebert, F.S.S.P., quī caerimōniīs praefuit.

 Laeta et Trīstia

06 Sep 2022, 00h35

In mēnse praeteritō et laeta et trīstia passī sumus. Nam prīmae Vesperae Assūmptiōnis Beātissimae Virginis Marīae in hortō in oppidō Absconditō cantae sunt, quibus praefuit reverendus pater Dominicus ex ōrdine sānctī Augustīnī.


Deinde, diē vīcēsimō (a.d. XIII Kal. Sep.) Frāter Jōhannēs Jācōbus obīvit. Sepultūra autem ejus fīet Īdibus Septembribus.

Jōhannēs ad extremam laevam. R.I.P.Postrēmō, diē vīcēsimō sextō (a.d. VII Kal. Sep.) fīlius meus nātus est, cui nōmen est Philippus Marīa Ignatius McNaugton Raymundus.

Utinam novus frāter fīatImāginēs novissimæ

29 Jul 2022, 21h04

Quattuordecim virī ad precēs vespertīnās sextæ dominicæ post Pascham in templō Angelōrum Cūstōdum adfuērunt. Inter cantōrēs cecinērunt et discipulī aliquī Ūniversitātis Jōannis Paulī IĪ quī numquam anteā hoc fēcerant. Laus Deō! 

Frātellīnus fēcit____________________________________