Lunae die 20 mensis Maii 2024

ACROAMATA & ALIA BLOGA LATINA

Hic praebentur acroamata (vulgo: podcasts) et bloga varia quae in rete inveniri possunt. Certe opiniones hic expressae externae sunt Ephemeridi.

CHORUS BREVIARII

CŒTUS CANTUS GREGORIANI AC LITURGICÆ PRECIS


Vulgāta Clēmentīna : Līber Secundus Paralīpomenōn 1-8

11 Feb 2024, 21h59
Lēgō Vulgātam Clēmentīnam, lībrum II Paralīpomenōn 1-8. Benvenuto Tisi da Garofalo - Meditation of St. Jerome - 1520-25

Post scrīptum ad Fīdūciam supplicantem

19 Dec 2023, 19h10
Roman Ritual Title 11 

Beātissimus Pater Franciscus ūsum antīquiōris Rītuālis Rōmānī omnibus sacerdōtibus misericorditer concēdit quī nūptiās sodomītārum, lesbiacārum, aliōrumque perversōrum benedīcere et sānctificāre dignentur.


Vesperae Sānctōrum Omnium

07 Dec 2023, 22h45

Misericordiā, ut ita dīcam, Vāticānā imperante, licet nōbīs tantummodo in ecclēsiā s. Annæ Divīnum Officium canere. Quod fēcimus in fēstō Omnium Sānctōrum ad prīmās Vesperās. Grātiās ergō agāmus parochō et rev. Jēsū Valentiolæ quī præfuit. Omnēs imāginēs Tenebrae

17 Apr 2023, 18h06

Hōc annō, uxōre aegrōtante, nōn adfuī ad cantum Tenebrārum, nempe officiī Mātūtīnī et Laudum in hebdomadā sānctā. Multī autem iter fēcērunt ad templum Anglōrum Martyrum in Murriēta, ubi Tenebrae prō fēriā quīnta factae sunt. Quibus praefuit dominus Stephanus Portārius.

Potuī saltem ad Tenebrās in templō sānctae Annae adesse, fēriā sextā et Sabbatō sānctō. Ibi hebdomadārius fuit pater Jēsus Valentiola. Vesperae ad Sanctam Annam

24 Dec 2022, 19h17
Bis hoc mēnse in templō dīvae Annae dicātō convēnimus ad precēs vespertīnās explendās. Prīmum enim ā.d. VII Id. Dec. Immaculātam Conceptiōnem BMV celebrāvimus, deinde, ā.d. XI kal. Jan. fēstum S. Thōmae Apostolī commemorātī sumus.
Imāginēs autem plūrimae in diāriō Anglicō inveniētis (I, II). Optō vērō vōbīs ex īmō corde fēlīcem diem Nātīvitātis Dominī et prōsperum novum annum!____________________________________