Martis die 25 mensis Junii 2024

ACROAMATA & ALIA BLOGA LATINA

Hic praebentur acroamata (vulgo: podcasts) et bloga varia quae in rete inveniri possunt. Certe opiniones hic expressae externae sunt Ephemeridi.

HOMO FUGE!

Menda, quæsō, corrigite; discipulus tantum sum, nec errōrum ínsciēns discam.


04 Oct 2017, 11h02
Patria mea in manibus est scelestissimōrum.

Nōn dē Cynocephalō illō dīcō. Scelestissimus quidem nēfandus est, semper fuī, semper erit, vērum prōdigium est, mōnstrum, nec potest quīn scelestissimus sit. Nōn dē illō dīcō.

Immō, dē iīs loquor quī eum suffulcit. Hominēs quī, dīvitiārum causā, scelerīs suīs libenter conīvent, clādem, famem, mortemque patientēs ut locuplētissimī fiant etiam locuplētiōrēs.

Procellæ horribilēs ter hōc tempore regiōnēs merīdiōnālēs recenter vastāvērunt. Cibus cum in domubus et macellīs fundītus dēlētus sit, duābus in hīs regiōnibus—Texas nempe et Florida—quī rem publicam administrant incolīs licentiam concessērunt, ut pittacia cibālia (dīcō “food stamps”) ad popīnās cibum emendī. Tertiæ vērō regiōnī, ubi cutis populī magnā ex parte fuscus est potius ac albus, Portō scīlicet Opulentō (“Puerto Rico”), licentiam herī negāvit.

Pæne dīmidiæ partī hujus cīvitātis populī nūlla est potābilis aqua. Pæne nihil auxiliī rēs publica eīs mandāvit. Præses noster, cīvēs suōs morī vidēns, dīcit apud eōs nullam “vēram” clādem esse, eīs jacit mappās chartaceās, et, photographēmatīs captīs, āvolat ut Caledonicē lūdat.

Et quōrum est eum remque publicam moderārī—dīcō eōs in Senātū et Domū, ut dīcitur, Repræsentīvā—cor cum ejus probē situm esse asserant, continuō ad latrocinium flāgitiōsum redeunt. 


11 Aug 2017, 22h36
Cynocephalus ille, præses (vel potius, ut scrībere solet quīdam diūrnālista, “præses*”) noster, magis in diēs mē terret. Eum cum arma in Corēam Septentriōnālem illatūrum esse dubitem, nihilominus dē tālī rē multō malim ancipitem nōn hærēre.

04 Jun 2017, 10h31
Canis, āērem linguēns, mē juxtā sedet, quæ fēlīcitātis mysterium, ut opīnor, sibi tenet. Tōtum diem in ōtiō dēgit, tribus tantum cōnstitūtīs officiīs māximī mōmentī: edere, mingere et alvum dēonerāre (quæ ūnā officium integrum faciunt), imprīmīs dormīre. Mihi autem amīcīsque inimīcīsque dēcernī vidētur rebus longē plūs implicātīs, nempe plūs stultīs, tempus dētero: timēre, invidēre, dubitāre, dēsīderāre, īrāscī stomachārīque, æmulāre, odisse. Quōrum, nisi fallor, nullum cane mē sapientiōrī lætiōrī beātiōrī interest.

Theobromæ autem sapōre numquam fruitur, idcirco mē esse malim quam eam.


20 May 2017, 12h53
Nīmīrum tempora Rōmāna plūs nostrīs fluctuāvērunt. Gracchōrum homicīdium (vel potius parricīdium), Catilīnæ conjūrātiō—istī similēsque casūs rem publicam plūs quam prōditiōnis rūmor ullæ ā præside nostrō ministrīsve ejus commissæ labefēcērunt.

Hīs autem Gracchī nōn necantur sunt temporibus, neque ā Catilīnā conjūrātur; ideō istīs dē rēbus mihi est nihil (saltem hodiē) dicendum. Tantum dē illīs quæ proferunt diurnāriī omnibus et singulīs diēbus nuntiīs. Latrocinium Trumpōrum illōrum, illīus Kushner, Manafort, Page, Stone—mihi spem pæne omnem adimunt reī publicæ umquam recipiendæ. Plutocrātēs vīcērunt, ut vīdētur.

Quōmodonam Rōmānī sua tempora patiissent, sī eōs interrete clādibus dē novīs continuō certiōrēs fēcisset, scīre maximopere velim. Vērum hanc ad rem humerī prōfectō nōn valent nec umquam valēbunt. 


04 May 2017, 00h14
Præparandum mihi est curriculum vītæ (“résumé,” ut dīcitur), mē quemadmodum id scrībam cōnsiliī plānē inopī. Curriculum meum tam varium fuit—totsulcum, venia sit dictō—ut scriptum vix ratiōnem habēret, præsertim ad usum postulātum, quod est hoc: Quædam argentāria poposcit ut biduum scholās dē arte orātiōnum scrībendārum hābeam.

Ad quās igitur disciplīnās mē addixī? Fābulās scænicās scrībere. Librōs vitā dē meā et nuper dē homicidiō scrībere. Talēs fābulās et librōs scrībere docēre. Duo sēmis annī sānē orātiōnēs scrīpsī, nōn vērō in modō verificātū facile mē hoc ad scholæ genus capācem mōnstrat.

Ergō hāctenus omnēs tentātiōnēs prorsus vanæ fuērunt.

Perendiē est curriculum mittendum.
____________________________________