Mercurii die 29 mensis Martii 2023

ACROAMATA & ALIA BLOGA LATINA

Hic praebentur acroamata (vulgo: podcasts) et bloga varia quae in rete inveniri possunt. Certe opiniones hic expressae externae sunt Ephemeridi.

LOGODAEDALI AURIFODINA
Carcerēs Meī Silviī Pellicī

18 Jan 2023, 12h01
Ex italicō in latīnum convertit P. L.
Victōrius Turati, Silviī Pellicī imāgō, 1891, caelātūra

Clārissimus P. L.1 versiōnem dē Carceribus Silviī Pellicī hodiernō numerō Praecōnis incohāvit aptissimē factam, quam prōsequendam sperāmus. Grātiās ei nūntiāmus, quaesītuī autem respondēmus eum nōbīs nihil dēbēre2.

Silvius Pellicus fuit italus scrīptor et poēta, patriae amāns. Carcerēs meōs (italicē “Le mie prigioni”), commentāriōs dē suā captīvitāte, scrīpsit postquam ē carcere exierat. Liber fuit celeberrimus in Eurōpā saeculō decimō nōnō. Quīdam dīxit, quem nōnnūllī perperam putant Clēmentem Metternichium fuisse, hoc librum magis Austriae obfuisse quam clādem. Silentium tandem ac tenebrās, quibus versiō latīna libellī Silviī Pellicī, obrūta sepultaque jacēbat, laetus frangō.

Haec symbola est pūblica, itaque tibi licet eam cum aliīs lēctōribus commūnicāre.

Share


Caput I.

Diē Veneris XIII Octōbris MDCCCXX Mediōlānī sum comprehēnsus dēductusque ad Sānctam Margarītam. Erat hōra tertia pōmerīdiāna. Facta est mihi diūturna disquīsitiō illā diē et aliīs quoque. Sed dē hōc nōn dīcam quidquam. Cōnsimilis amantī ā suā amātā neglēctō, quique cum dignitāte statuit aliēnum ab eā animum prae sē ferre, ego mittō rēs polīticās in suō statū et loquar dē aliīs rēbus.

Hōrā nōnā vesperae illius lūgubris diēī actuārius mē tradidit custōdī, isque, postquam mē dūxit in cubiculum mihi destinātum, hūmānīs cum verbīs ā mē dēpoposcit, suō tempore reddenda, hōrologium, pecūniam et quidquid aliud habērem in sacculō. Quō factō verēcundē mihi apprecātus est bonam noctem.

«Cōnsiste, amābō;» dīxī ei «hodiē nōn prandī; affer mihi aliquid.»

«Īlicō, taberna prope est, et experiēris, Domine, quam bonum vīnum!»

«Vīnum? Id genus nōn bibō.»

Ad hujus modī rēspōnsum Angelīnus3 mē aspexit obstupefactus et spē correptus mē jocāre. Custōdēs carcerālēs, quibus caupōna est, perhorrescunt captīvum abstēmium.

«Nōn bibō, rē vērā.»

«Commiseret mē tuī; duplicem patiēris sōlitūdinem...»

Cum vērō vidēret mē prōpositō stāre, exiit, et antequam semihōrula est praeterlapsa obtinuī meum prandium. Comēdī aliquot bolōs, bibī poculum aquae, tum fuī commissus mihi sōlī.

Cubiculum erat in pedeplānō situm, et prospiciēbat ad āream. Carcerēs hāc carcerēs illāc, carcerēs suprā, carcerēs ē regiōne. Accessī ad fenestram, attendīque per aliquod tempus ad custōdēs carceris abeuntēs remeantēsque et ad cantum phrenēticum incarcerātōrum quorundam.

Cogitābam: “Ante saeculum hōc erat monastērium. Num unquam virginēs sacrae ac paenitentēs, quae in eō habitābant, animō comprehendissent fore ut suae cellae hodiē nōn gemitibus fēmineīs hymnīsque piīs, sed maledictīs cantiōnibusque inverēcundīs resonent; ut contineant hominēs cujuslibet notae, eōsque, ut plurimum, dēstinātōs ad ergastula vel ad patibula? Atque intrā saeculum, quid ultrō rēspīrābit in hīs cellīs? Ō fugācitātem temporis! Ō mōbilitātem continuam rērum! Potestne, qui vōs cōnsīderat, afflīgī, sī fortūna dēsierit in eum arrīdere, sī tumulātur carcere, sī ei imminet patibulum? Herī eram ūnus ex fēlicissimīs mortālibus mundī, hodiē nōn mihi est amplius ūlla ex illīs jūcunditātibus, quae comitābantur vītam meam; nōn amplius lībertās, nōn amplius cōnsuētūdō amīcōrum, nōn amplius opēs! Nōn, hercle; sēsē dēcipere stultī esset. Inde nōn ēgrediar, nisi ut conjiciar in speluncās horridissimās velut carnificī trādar! Agedum, bene estō, diē post mortem meam rēs sē habēbit velutī sī exspīrassem in palātiō atque sī cum maximīs honōribus efferrer”.

Hōc modō reflexiō suprā fugācitātem temporis mihi animum roborāvit. Sed vēnit mihi in mentem patris, mātris duōrum frātrum, duārum sorōrum, memoria, item alius familiae, quam amābam tamquam sī esset mea, at ratiōcinātiōnēs philosophicae jam nōn valuērunt. Solūtus plorāvī puerī īnstar.


Grātiās tibi agō! Subscrībe grātiīs ut novās epistulās accipiās et opus meum sustineās.

1

Prō dolor praeter prīmās litterās nōmen auctōris ignōrō.

2

Arcadius Avellānus, Praecō Latīnus, Philadelphīae, 1900, VI, 8

3

Auctor vertit “Angiolino” in Angelicum, meā autem sententiā Angelīnus melius nōmen est. Fortasse Avellānus errāvit trānscrībendō.


Dē occultīs librōrum

11 Jan 2023, 12h01
Pseudobiblia et fatuī

Salvē lēctor!

Haec symbola est pūblica, itaque tibi licet eam cum aliīs lēctōribus commūnicāre.

Share

Lovecraftis horrificīs fābulīs valdē dēlectārī jam tibi nōtum et compertum est. Egomet Mārte meō nīsus sum laudibus eum ōrnāre et epigramma pangendō et vertendō fābulam ejus dē historiā Necronomicōn in sermōnem latīnum. Necronomica sunt nōtissimum pseudobiblion, id est liber quī numquam scrīptus est, cujus tamen titulus et aliquandō excerpta in fābulīs fictīs et commenticiīs referuntur1.

Postquam Babylōnis parietinās et Memphis arcāna subterrānea vīsit…

Cum illam fābulam vertī, nōndum Metamorphōseōn librōs lēgeram. In secundō est narrātiō dē prece senis patris ad sacerdōtem Aegyptium Zatchlān2, quae mē monuit dē historiā Abdullae Alhazred: “Miserēre,” ait “sacerdōs, miserēre per caelestia sīdera per īnferna nūmina per nātūrālia elementa per nocturna silentia et adyta Coptica et per incrēmenta Nīlōtica et arcāna Memphītica et sistra Phariaca.” Sacerdōtis nōmen dīcitur esse simile illius daemonis Saclae, quem Ambrosiaster et Prīscilliānus memorāvērunt3.

Nudius tertius Vītus Corvīnus sodālis, quī gregem Agoram ad Athenaze legendum condidit, dīxit sē in rētī mundānō librōs fictīciōs Necronomicōn latīnē scrīptōs invēnisse. Quis est tam āmēns ut ex novō librum hujus generis latīnē scrībere cōnētur? Quantam expectātiōnem mihi dedit! Vērī reperiendī studiōsus nexum aperui, sed statim spē dēcidī. Nam in prīmā pāginā menda multissima invēnī.

“Antīquissimōs sapientēs, quōs graecō sermōne philosophōs appellāmus, sī quae vel nātūrae, vel artis reperissent arcāna, nē in prāvōrum hominum nōtitiam dēvenīrent, variīs occultasse modīs atque figūrīs, ērudītissimōrum opīniō est.”

Posteā alter sodālis, Remus, nōs monuit ignōtum auctōrem vix Jōhannis Trithemiī Steganographiam immūtāvisse. Trithemius fuit abbās Ōrdinis Sānctī Benedictī, suīs librīs dē historiā, dē theologiā, dē scientiā clārus, necnōn magīae suspectus. Inter ejus discipulōs Henrīcus Cornēlius Agrippa et Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus Paracelsus numerantur. Ejus nōtissimum opus, Steganographia, quod annō MDCIX in Indice Librōrum Prohibitōrum inclūsum est, dīviditur in librōs trēs et tractāre magīam vidētur, sed rē vērā est dissertātiō dē cryptographiā. Alchemistae enim ūtī ambiguīs signīs solēbant nē profānī scientiae arcāna discerent4.

Ōlim Trithemius quasi obviam factus est Geōrgiō Sabellicō, cujus vīta partim fābulam doctōris Faustī peperit. Hōc modō eum dēscrīpsit5: Homō ille, dē quō mihi scrīpsistī, Geōrgius Sabellicus, quī sē prīncipem necromanticōrum ausus est nōmināre, gyrovagus, battologus, et circumcelliō est, dignus quī verberibus castīgētur, nē temerē deinceps tam nefanda et Ecclēsiae sānctae contrāria pūblicē audeat profitērī. Quid enim sunt aliud titulī, quōs sibi assūmit, nisi stultissima ac vēsānae mentis indicia, quī sē fatuum nōn philosophum ostendit? Sīc enim titulum sibi convenientem fōrmāvit: Magister Geōrgius Sabellicus, Faustus jūnior, fōns necromanticōrum, astrologus, magus secundus, chīromanticus, necromanticus, pyromanticus, in hydrā arte secundus.

Haec habēbam quae dīcerem.

Grātiās tibī agō! Subscrībe grātiīs ut novās epistulās accipiās et opus meum sustineās.

Scrīpsī Mediōlānī ante diem tertium Īdūs Jānuāriās annō ab urbe conditā MMDCCLXXVI.

Logodaedalī Aurifodīna
Dē historiā Necronomicōn
Fābulam prō Festī Omnium Sanctōrum certāmine indictō ā grege LLPSI vertī. Andreās Lodfrēdus Cucullātus opus ēmendāvit…
Read more
1

L. Sprague de Camp, The Unwritten Classics, in The Saturday Review, March 29, 1947, pp. 7-8

2

Appulēiī Metamorphōsēs, II.28

3

A. Souter, ‘Zatchlas’ in Apuleius, in The Journal of Theological Studies, Volume os-XXXVII, Issue 145, January 1936, Page 80

4

K. Fraser, Alchemy: Reflections on the Sacred Art in a Secular Age, in The Alpine Review, 02/12/2016

5

Jōhannis Trithemiī Epistulae Familiārēs, II.47


Particeps subscrīptōrum gregis estō

08 Jan 2023, 10h09
Locus prīvātus ad colloquendum inter nōs

Hodiē tibi lēctōrī mē novissimam accessiōnem meīs epistulīs adjūnxisse nūntiō: Logodaedalī Aurifodīnae subscrīptōrum grex.

Hic est locus in Substaciī programmate ad colloquendum inter nōs quem īnstrūxī prō sōlīs subscrīptōribus. Quaestiōnēs, brevia cōgitāta et alia quae obviam sunt dīvulgābō.

Ut gregī intersīs, Substaciī programma tibi est exprōmendum, nam gregis nūntia nōn per epistulam, sed per programma mittuntur. Sī extemporāliter interesse colloquiō vīs, nōtificātiōnēs tibi accipiendae sunt.


Quōmodo incipiendum est

 1. Exprōme programma aperiendō nexum vel pulsandō orbiculum īnfrā. In praesentī programma tantummodo Mālī in tabernā est, sed mox Androidis in tabernā ad manum erit.

Get app

 1. Aperī programma et pulsā gregis īconem, quae speciem duārum bullārum ad īmam scidulam praebet, et vidēbis intrīnsecus ōrdinem gregum.

 1. Hīc Rhodus, hīc saltā! Venī, dīc salvē et, sī quaestiōnēs tibi sunt, investīgā Substaciī frequentia rogāta.

Join chat


Jam incohāvī meum prīmum volūmen!

Grātiās tibī agō! Subscrībe grātiīs ut novās epistulās accipiās et opus meum sustineās.


Ad armillum redeō

04 Jan 2023, 12h01
X digna commūnicātū + exercitium legendī
In montibus fēriātus sum

Heus lēctor,

ut praesentem annum novum bene inchoēmus, ēn decem digna commūnicātū:

 1. Dēmum Appulēiī Metamorphōseōn librōs perlēgī, quōs ūnum abhinc annum cum Epistulīs Mōrālibus ad Lūcīlium ēmēram. Quod sine dubiō jam scīs mī lēctor, Appulēius fuit homō cōpiōsissimus ad dīcendum. Mihi saepius quam vellem verbōrum vīs perquīrenda fuit.

 2. Gregōrius, cui est canālis Ōtia Mea appellātus, linguae latīnae in grege apud Telegramma Michāēlis von Albrecht Sermōnēs, philologī Germānī et clārī poētae latīnī necnōn strēnuī fautōris Acadēmiae Vīvāriī Novī, nōbīs commūnicāvit. Ut Andreās Fritsch scrīpsit "Sed lege, lēctor, omnia: abundē dōnāberis".

 3. Tibi Vincentiī Nguiēnis Giaciemēnsis, vietnamiēnsis juvenis, histologium commendō, quī nūper symbolam dē chīrographō quōdam pūblicāvit.

 4. Lupus Ālātus, quī lupī ālās quaerendī adagium significat, locus ad rēs ēdendās in ūsum discipulōrum, dē Crampō (theodiscē kramp unguis), mōnstruōsō ferīnōque daemone ex mȳthologiā populōrum Germānōrum lacerō vestītō amictū catēnā virgīsque armātō, quī Sānctō Nīcolāō servit, pelliculam forās dedit.

 5. Mauriciī Sigismundī brevis hungara fābula septem nummī (hét krajcár), in quā familia est tam paupera ut vix scīlicet septem nummōs corrādat, in sermōnem latīnum ab Andreā Alcore versa, vulgāta est.

 6. Michāēl Champagne dē rēgibus et fatuīs symbolam prō Quirītibus composuit ut Thōmae Bombadil, ex fābulā dē Dominō Ānulōrum persōnae, nātūram investīgāret. Roxānus quoque noster prō Quirītibus aliquid dē annō novō ineunte aliēnīs verbīs trānslātīs scrīpsit. Is enim in sermōnem latīnum adumbrātiōnem ex librō Jōhannis Francī Ravasi “Il Profumo dell’alba. Mattutino” vertit.

 7. Jōhannēs Lamers, Ūniversitātis Studiōrum Osloēnsis professor, et Benedicta Reitz-Joosse, Ūniversitātis Studiōrum Groningēnsis professor, situm in rētī mundānō dē latīnīs documentīs novōrum līctōrum creāvērunt. Situs continet et poēmata et ōrātiōnēs brevī cum apparātū criticō.

 8. Requiēscat in pāce Pēleus, Edson Arantes do Nascimento, follis rēx brasiliānus. Pedilūsor plēnus atque perfectus, pedibus et capite validus, mīrā sollertiā praeditus, adversāriōs facillimē superābat.

 9. Requiēscat in pāce Benedictus XVI, Jōsēphus Aloisius Ratzinger, Rōmānus Pontifex ēmeritus, cooperātor vēritātis, ēgregius theologus necnōn latīnae eximius linguae fautor. Jōhannēs Carolus Rossi testis aurītus fuit Pontificem latīnē volubiliter loquī, ut quī bonam hanc cōnsuētūdinem nōn subsultim sed perpetuō retinuerit (ōrātiō habita apud Circulum Philologum Mediōlānēnsem postrīdiē Nōnās Mārtiās a. MMXIII).

 10. Vōx annī MMXXII est… rescellula!

Exercitium legendī

Diogenis Lāertiī Vītae Philosophōrum, VI.2.69

(Διογένης) εἰώθει δὲ πάντα ποιεῖν ἐν τῷ μέσῳ, καὶ τὰ Δήμητρος καὶ τὰ Ἀφροδίτης. καὶ τοιούτους τινὰς ἠρώτα λόγους· εἰ τὸ ἀριστᾶν μηδέν ἐστιν ἄτοπον, οὐδ᾿ ἐν ἀγορᾷ ἐστιν ἄτοπον· οὐκ ἔστι δ᾿ ἄτοπον τὸ ἀριστᾶν· οὐδ᾿ ἐν ἀγορᾷ ἄρα ἐστὶν ἄτοπον. χειρουργῶν τ᾿ ἐν τῷ μέσῳ συνεχές, “εἴθε ἦν,” ἔλεγε, “καὶ τὴν κοιλίαν παρατριψάμενον τοῦ λιμοῦ παύσασθαι·”

(Diogenēs) solēbat autem omnia palam facere, et quae ad Cererem et quae ad Venerem pertinent. Atque hujusmodī conclūsiunculīs ūtēbātur: Sī prandēre nihil malī est, neque in forō prandēre malum est; nōn est autem malum prandēre: ergō neque in forō prandēre malum est. Quumque ante ōra omnium masturbārētur, Utinam sīc, inquit, ventre perfricātō, famem plācāre possēmus.

Grātiās tibī agō! Subscrībe grātiīs ut novās epistulās accipiās et opus meum sustineās.

Scrīpsī Placentiae prīdiē Nōnās Jānuāriās annō ab urbe conditā MMDCCLXXVI.


Fēriīs fruor

28 Dec 2022, 16h50
Brevis epistula

Salvē mī lēctor,

Hīs diēbus Nātīvitātis et Capitis Annī fēriīs fruor. Novās epistulās accipiēs in annō novō. Tē, familiam et cārōs quoque fēriās optimās dēgere exoptō.

Exercitium legendī (Cantulus prōposuit)

Ovidiī Epistulae ex Pontō, IV.13.17

Nec tē mīrārī, sī sint vitiōsa, decēbit
carmina quae faciam paene poēta Getēs.
Ā! Pudet et Geticō scrīpsī sermōne libellum
structaque sunt nostrīs barbara verba modīs:
et placuī - grātāre mihī! - coepīque poētae
inter inhūmānōs nōmen habēre Getās.____________________________________